Czym jest VAT OSS (One Stop Shop) i jak rozliczać sprzedaż B2C do innych krajów Unii Europejskiej?

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany podatkowe w ramach tzw. pakietu VAT e-commerce. Dotyczą one również przedsiębiorców działających w dropshippingu, którzy sprzedają swoje towary do innych krajów Unii Europejskiej. W artykule wyjaśniamy czym jest procedura OSS wprowadzona w ramach pakietu e-commerce, kto powinien się do niej zarejestrować, jakie są limity do OSS i jak należy się rozliczać z VAT OSS.

Czym jest VAT OSS (One Stop Shop)?

Jest to procedura, która upraszcza rozliczanie VAT przy sprzedaży wybranych towarów i usług na rzecz konsumentów (B2C) do krajów UE. Wcześniej, w określonych sytuacjach trzeba było rejestrować się do VAT w kraju UE, do którego wysyłano towar i w sytuacji, gdy prowadziło się sprzedaż do wielu państw członkowskich często wymagana była rejestracja w każdym kraju osobno.

Obecnie wystarczy zarejestrować się do VAT OSS i rozliczać wszystko przy pomocy jednego systemu OSS – One Stop Shop. Korzystanie z tego systemu narzuca określone obowiązki na podatnika m.in. monitorowanie swoich transakcji pod kątem tego, gdzie znajduje się miejsce dostawy towaru. Zobowiązuje również do prowadzenia ewidencji transakcji podlegających procedurze OSS, wystawienia faktury sprzedaży ze stawką właściwą dla kraju odbiorcy czy zapłacenia na koniec należnego podatku VAT wynikającego z zastosowania OSS.

Rejestracja do VAT OSS nie stoi w sprzeczności z rejestracją do VAT-UE oraz nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z VAT, ponieważ sprzedaż rozliczana w ramach OSS nie jest uwzględniana w przypadku weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT.

Kto powinien korzystać z systemu OSS?

Jeśli wartość sprzedaży dla konsumentów z UE nie przekroczy u przedsiębiorcy limitu 10 000 euro (42 000 zł), przedsiębiorca ma do wyboru jedną z trzech opcji:

– rozlicza sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową,

– dobrowolnie rejestruje się do VAT w kraju konsumentów,

– rejestruje się do systemu VAT OSS, w którym rozlicza całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Jeśli wartość sprzedaży dla konsumentów z UE przekroczy limit, przedsiębiorca ma do wyboru jedną z dwóch opcji:

– rejestruje się do VAT w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym sprzedaje swoje towary,

– rejestruje się do systemu VAT OSS, w którym rozlicza całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw UE.

Pamiętaj! Jeśli nie przekroczyłeś limitu, masz możliwość jako przedsiębiorca – ale nie obowiązek – rejestracji do celów VAT w każdym kraju UE, w którym mieszkają twoi klienci albo rejestracji do systemu OSS. Warunkiem jest pisemne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie transakcje podlegają pod procedurę VAT OSS?

Zamiast dotychczasowego określenia „sprzedaż wysyłkowa” posługujemy się pojęciem „wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość” (WSTO). WSTO to dostawa towarów wysyłanych przez dostawcę (lub na jego rzecz) z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Towary w ramach tej procedury są dostarczane do:

– podatnika, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub

– osoby prawnej niebędącej podatnikiem, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub

– do podmiotu niebędącego podatnikiem, czyli najczęściej do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Podsumowując powyższe trzy punkty: co do zasady VAT OSS dotyczy określonych transakcji sprzedaży B2C do innego państwa członkowskiego UE i nie dotyczy transakcji B2B.

Procedura VAT OSS obejmuje także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w ich wysyłce lub transporcie, na przykład zleca wysyłkę lub transport towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy.

Jak liczyć limit 10 000 euro (42 000 zł) przy OSS?

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość zależy od tego, czy przedsiębiorca przekroczy limit 10 tys. euro (42 tys. zł) wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku. Do limitu wlicza się:

– wartość dostaw towarów sprzedawanych konsumentom z innych państw Unii Europejskiej,

– wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tak zwane usługi TBE) świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Ważne! Limit 10 tys. euro (42 tys. zł) dotyczy łącznej sprzedaży do wszystkich państw Unii Europejskiej.

Jak wystawić fakturę konsumentowi przy VAT OSS?

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury w ramach procedury VAT OSS, wystawiają je ze stawką VAT właściwą dla kraju odbiorcy. Właściwą stawkę dla danego kraju i produktu można wyszukać na stronie Komisji Europejskiej.

Kiedy i jak trzeba się zarejestrować do OSS?

Zgłoszenie rejestracyjne VIU-R należy złożyć najpóźniej 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia, czyli m.in. rozpoczęcie sprzedaży rozliczanej w ramach VAT OSS. Deklarację składa się elektronicznie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście i można zrobić to przy pomocy e-Deklaracje.

Nasze Biuro pomaga w uzupełnieniu i wysyłce deklaracji VIU-R. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą, prosimy o kontakt mailowy przez adres dostępny w zakładce kontakt naszej strony internetowej.

Po wysłaniu dokumentu rejestracyjnego podatnik otrzyma od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie zakwalifikowania się do OSS lub odpowiedź odmowną w przypadku niespełnienia odpowiednich wymogów.

Kiedy i jak składać deklarację kwartalną VIU-DO?

Deklarację kwartalną można sporządzić na podstawie prowadzonej ewidencji kwartalnej. VIU-DO składa się tylko elektronicznie i można złożyć ją przy pomocy e-Deklaracje podobnie jak VIU-R. Kwoty, które trzeba podawać w deklaracji i ewidencji, to kwoty wyrażone w walucie euro. W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia. Przykładowo za IV kwartał 2021 roku przyjmowano kurs z 31.12.2021 r.

Deklarację VIU-DO składa się wyłącznie elektronicznie za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, nawet jeżeli termin ten przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Przykładowo VIU-DO za IV kwartał 2022 roku podatnicy mieli obowiązek złożyć do 31 stycznia 2023 roku, a za I kwartał 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku (bez znaczenia jest fakt, że to niedziela).

Nasze Biuro pomaga w uzupełnieniu i wysyłce deklaracji kwartalnej.

Jak prowadzić ewidencję?

Podatnik dokonujący dostaw WSTO lub świadczący usługi na rzecz niepodatników z UE ma obowiązek prowadzić specjalną kwartalną ewidencję zawierającą transakcje objęte unijną procedurą VAT OSS. Podatnicy prowadzący ewidencję transakcji dla rozliczania VAT według unijnej procedury VAT OSS muszą pamiętać o obowiązkowym 10-letnim okresie przechowywania tej ewidencji. Należy go liczyć od końca roku, w którym zostały dokonane transakcje objęte procedurą VAT OSS.

Ewidencja ta powinna zawierać dane zaprezentowane na poniższej liście:

a) państwo UE konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub usługi,

b) rodzaj usług lub opis i ilość towarów,

c) datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów,

d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem waluty,

e) wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,

f) zastosowaną stawkę VAT,

g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty,

h) datę i kwotę otrzymanych płatności,

i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług,

j) w przypadku, gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,

k) w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,

l) wszelkie dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

Jak opłacić VAT OSS?

Podatnik ma obowiązek uiścić kwotę podatku VAT wynikającą z deklaracji w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy. W odróżnieniu od terminu złożenia deklaracji – jeśli termin zapłaty podatku VAT przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wpłata dokonywana jest na rachunek w euro Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Podczas opłacania podatku należy wskazać właściwy numer referencyjny deklaracji (UNR), której dotyczy wpłata. Jest on jednostkowy i unikatowy dla złożonej deklaracji VAT. Podatnik zostanie poinformowany o tym numerze za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wspomniany numer referencyjny dla złożonej deklaracji VIU-DO składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji, numeru VAT i okresu (kwartał, rok), za który składane jest rozliczenie np. PL/IMXXXXXXX/Q04.2022.

W związku z powyższym, aby możliwe było dokonanie wpłaty w terminie powinno się odpowiednio wcześniej przekazać do wysyłki deklaracje. Informacja o numerze referencyjnym wysyłana jest do przedsiębiorcy w czasie około 2 godzin od momentu skutecznego podpisania deklaracji. Brak wskazania tego kodu będzie skutkował brakiem możliwości przypisania wpłaty do deklaracji a przez to uniemożliwi podział kwoty między państwa członkowskie konsumpcji. Wpłacona kwota zostanie zwrócona podatnikowi. Ewentualne zaległości podatnik będzie musiał rozliczyć bezpośrednio z państwami członkowskimi konsumpcji (kraje UE, do których trafiały wysyłane towary). Również w przypadku wpłaty po terminie podatnik będzie miał obowiązek rozliczyć się bezpośrednio z państwami członkowskimi konsumpcji.

W przypadku powstania ewentualnej nadpłaty zwrot podatku może nastąpić:

– bezpośrednio z Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście – kiedy nadpłata wynika np. z wpłaty kwoty wyższej niż wynika z deklaracji,

– z organu skarbowego państwa członkowskiego konsumpcji – w sytuacji kiedy nadpłata jest efektem korekty.

Podsumowując, pamiętaj o:

– uważnym monitorowaniu swoich transakcji pod kątem określonych dostaw towarów i usług do konsumenta do kraju UE innego niż Twój i powiadomieniu nas o przekroczeniu limitu 42 000 zł do VAT OSS. Przekroczenie limitu oznacza konieczność złożenia VIU-R przy chęci wejścia do OSS;

– wystawianiu faktury z odpowiednią stawką, gdy pojawią się już transakcje podlegające pod OSS i zarejestrujesz się do OSS;

– prowadzeniu ewidencji transakcji podlegających OSS np. przy pomocy Excela;

– zapłaceniu VAT z tytułu OSS.

Jaką formę opodatkowania wybrać przy dropshippingu?

W artykule poniżej opisujemy wszystkie możliwe formy opodatkowania w handlu e-commerce, w tym również w działalności dropshippingowej. Dowiesz się z niego o zaletach i wadach poszczególnych form opodatkowania oraz o ważnych aspektach, które warto uwzględnić przy wyborze podatku.

Formy opodatkowania

W działalności e-commerce do wyboru mamy 3 formy opodatkowania: podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skali podatkowej) 12%/32%, podatek dochodowy liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Form opodatkowania nie można łączyć. Nie można np. opodatkowywać działalności dropshippingowej na zasadach ogólnych, a innej, dodatkowej, którą wykonujemy opodatkowywać podatkiem liniowym lub ryczałtowym. Prowadząc działalność w różnych branżach trzeba zdecydować się na jedną formę opodatkowania.

Dochód od przychodu różni się tym, że dochód jest przychodem, ale pomniejszonym o koszty. Przy ryczałcie podatek jest odprowadzany od przychodu i ma różne stawki w zależności od rodzaju działalności. W przypadku handlu internetowego stawka podatku ryczałtowego może wynieść 3% przychodu, ale przy działalności niskomarżowej taki podatek kwotowo może okazać się bardzo wysoki. W uproszczonym przykładzie, przy przychodzie 1 mln zł, kosztach 900 tys. zł, podatek ryczałtowy 3% to 30 tys. zł, a w przypadku podatku dochodowego 12% odprowadzanego od dochodu, czyli od 100 tys. zł (tj. różnicy między 1 mln zł przychodu a kosztami 900 tys. zł) podatek dochodowy wyniesie o wiele mniej, bo 12 tys. zł.

W skrajnym przypadku na ryczałcie, gdy osiągniemy przychód oraz zanotujemy koszty wyższe od przychodu osiągając ekonomiczną stratę, będziemy musieli i tak odprowadzić podatek, który będzie liczony od przychodu. W przypadku podatnika płacącego podatek dochodowy, taka sytuacja jest niemożliwa, ponieważ przy kosztach przekraczających przychód, wykazywany dochód to 0 zł, a podatek dochodowy wyliczony od zerowego dochodu, to 0 zł.

Jak widać finalnie kluczowa okazuje się nie tylko stawka podatku, ale również to od czego jest ona wyliczana: czy od dochodu jak w przypadku podatku dochodowego, czy od przychodu jak w przypadku ryczałtu od przychodów.

Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód. W sytuacji, kiedy np. przychód zostanie osiągnięty dopiero w marcu, przedsiębiorca wyboru formy opodatkowania może dokonać do 20 kwietnia 2023 r.

Progi podatkowe, kwota wolna i ulgi przy podatkach dochodowych

Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania przy podatku dochodowym na zasadach ogólnych warto zwrócić uwagę na progi podatkowe. Są one powiązane z dochodem, czyli wspomnianą różnicą między przychodami a kosztami.

Obecnie zakres progów podatkowych przedstawia się w następujący sposób:

Pierwszy próg podatkowy – do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł dochodu. Stawka podatku od 1 lipca 2022 roku wynosi 12%.

Drugi próg podatkowy – powyżej 120 000 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę musimy zapłacić podatek dochodowy w wymiarze 32%.

Przy podatku na zasadach ogólnych (skali) w 2023 roku obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł. Oznacza to, że osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały łączne dochody równe lub niższe od tej wartości, nie muszą odprowadzać od nich podatku.

Przykładowo, podatek przy dochodzie rocznym powyżej 120 tys. zł płacimy w wysokości 12% od 120 tys. zł plus 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł i na koniec odejmujemy od tej sumy 3,6 tys. zł. Odjęta kwota 3,6 tys. zł (300 zł miesięcznie) to właśnie efekt kwoty wolnej. Jest to kwota zmniejszająca podatek, czyli iloczyn kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) i stawki 12% PIT.

Przy podatku liniowym 19% nie obowiązuje kwota wolna od podatku. Nie obowiązują również ulgi podatkowe, które są dostępne przy podatku na zasadach ogólnych. Dodatkowo przy podatku liniowym dochody z umowy o pracę nie łączą się z dochodami z działalności, ponieważ dochody z umowy o pracę rozliczamy wg skali podatkowej.

W ostatecznym rozrachunku trudno jest często obliczyć, która forma opodatkowania w dropshippingu będzie bardziej korzystna, ponieważ wiele zależy m.in. od dochodu jaki się osiągnie (co bywa trudne do przewidzenia), czy od ulg podatkowych, z których będzie można skorzystać.

Generalnie podatek liniowy opłacalny jest dla osób o wysokich dochodach. Pozwala uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy i pod podatek 32% jaki jest na zasadach ogólnych.

Wspólne rozliczenie małżonków

W Polsce dostępna jest opcja wspólnego rozliczania się małżonków. Przepisy wykluczają jednak wspólne rozliczenie małżonków, gdy choć jedno z nich stosuje podatek liniowy (19%) lub ryczałt (z wyjątkiem przychodu z najmu). Dodatkowo dotyczy tylko małżonków posiadających wspólność majątkową.

Wspólne rozliczanie potrafi być bardzo korzystne, ponieważ na nowej 12% skali podatkowej obowiązuje 30 tys. zł kwoty wolnej, a w drugi próg wpada się dopiero po osiągnięciu 120 tys. zł dochodów. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem można zmniejszyć dochód do opodatkowania, dzieląc go na dwa (w przypadku dużo niższego lub zerowego przychodu drugiej osoby) i czasem w ten sposób uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

Aby poprawnie rozliczyć podatek za miniony rok podatkowy i skorzystać z należnych ulg, warto zwrócić się do biura rachunkowego, a jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który działa w e-handlu, to warto skontaktować się z biurem zajmującym się księgowością e-commerce.

Jak przygotować się do założenia działalności gospodarczej w e-commerce?

Tekst odpowiada na pytania:

  1. Jak muszę się przygotować przed założeniem działalności?
  2. Konto firmowe, kiedy muszę je założyć?
  3. Nazwa działalności, jak ją ustalić?
  4. Czy mogę samemu prowadzić księgowość swojej działalności gospodarczej?
  5. Ile mogę założyć jednoosobowych działalności gospodarczych?
  6. Czy mogę zmienić nazwę i dane firmy?

Poniżej zamieszczamy porady, które przydadzą Ci się przy składaniu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej e-commerce w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Przygotuj swoje dane osobowe:

– nazwisko i imię

– data i miejsce urodzenia

– imię ojca i matki

– NIP (jeśli został wcześniej nadany)

– PESEL

– seria i nr dowodu osobistego

– adres zamieszkania

– adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania)

– adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

– posiadane obywatelstwa

– dane do kontaktu (@, nr telefonu), czy dane do kontaktu mają być ogólnodostępne (zaznacz

odpowiedź)

Wybierz nazwę swojej firmy

Rejestrując się w jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wybrać nazwę pod jaką będziesz prowadził działalność. Musi ona zawierać co najmniej Twoje imię i nazwisko. Do imienia i nazwiska możesz dodać inny element np. wskazujący na branżę, miejsce prowadzenia działalności czy nawet swoje pseudonim. Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności. Imię i nazwisko muszą być w mianowniku np. e-Sklep Jan Kowalski, a nie e-Sklep Jana Kowalskiego.

Przy wyborze nazwy skróconej najbezpieczniej jest wpisać imię i nazwisko bez dodatkowego określenia.

Po rejestracji działalności jest możliwa zmiana nazwy pod warunkiem, że zachowana zostanie powyższa zasada, czyli w nazwie będzie nadal Twoje imię i nazwisko.

W CEIDG możesz posiadać tylko jedną zarejestrowaną na siebie firmę. W ramach tej firmy możesz prowadzić działalność nie tylko w handlu internetowym, ale również w wielu innych branżach.

Wybierz adres, który podasz w CEIDG

Nie musisz podawać stałego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli takiego nie posiadasz, bo np. pracujesz mobilnie lub u klientów. Musisz wpisać adres do doręczeń, który będzie jawny i widoczny w CEIDG.

Wymagane jest również wprowadzenie adresu zamieszkania, od którego zależy przynależność do odpowiedniego urzędu skarbowego. Adres ten nie jest przechowywany i uwidaczniany w CEIDG, o ile nie jest równocześnie wskazany jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być np. prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem, użyczenie.

Ustal przewidywaną liczbę pracujących

Osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1.

Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Wybierz kod PKD

Każdy przedsiębiorca, który rejestruje działalność musi wybrać minimum jeden kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), który określa jego branżę. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna Ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Przy wyborze kodu możesz wspomóc się wyszukiwarkami kodów dostępnymi w internecie. Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu Twojej działalności, możesz skorzystać z elektronicznego formularza pomocy Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Dla e-commerce, w tym np. dla dropshippingu, prawidłowym kodem będzie 47.91.Z, czyli sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Wybierz formę opodatkowania

Podejmij decyzję jaki chcesz podatek płacić zajmując się handlem internetowym. Do wyboru są trzy formy opodatkowania:

– na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)

– według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)

– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór ryczałtu nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane np. działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zdecyduj, czy chcesz zarejestrować się do VAT i sprawdź, czy musisz to zrobić

VAT to podatek, który płaci się niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozlicza się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), według stawki liniowej, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przedsiębiorca nie zawsze musisz się rejestrować do VAT. Są dwie grupy zwolnionych z VAT:

-sprzedający wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT,

-sprzedający, którzy nie przekraczają limitu sprzedaży 200 tys. zł rocznie. Są jednak również branże, w których trzeba być zarejestrowanym do VAT nawet jeśli nie przekroczy się limitu 200 tys. zł np. branża prawnicza.

Zdecyduj, czy korzystasz z ulgi w ZUS

Określ, czy zgłaszasz się do ulgi na start lub małego ZUS. Do wniosku zgłoszeniowego CEIDG-1 będziesz mógł dołączyć odpowiedni formularz ZUS. Jeżeli np. przysługuje Ci ulga na start i postanowisz ją wybrać, to zgłosisz się tylko do płacenia składki zdrowotnej składając formularz ZUS ZZA.

Wybierz biuro rachunkowe

Możesz wskazać swój adres jako miejsce przechowywania dokumentacji księgowej i możesz prowadzić księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak wiedzy księgowej, podatkowej, stałego dokształcania się w tych dziedzinach i poświęcenia czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z formalnościami, podatkami i dokumentacją firmy.

W tych kwestiach bardziej kompetentne mogą okazać się biura rachunkowe, które specjalizują się np. w danym rodzaju księgowości np. w księgowości e-commerce. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z biurem rachunkowym, musisz wskazać je we wniosku CEIDG.

Wybierz rachunek bankowy

Do transakcji związanych z działalnością można wykorzystywać swój prywatny rachunek, który ma jednego posiadacza. Trzeba mieć jednak świadomość, że w razie kontroli urzędu skarbowego, urzędnicy na takim koncie będą mogli zobaczyć również Twoje prywatne wydatki.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie Ci potrzebny, jeśli:

-jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT

-dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.