RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest SH TAX sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotrowickiej 17, 40-722 Katowice.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:40-722 Katowice ul. Piotrowicka 17,
  • przez e-mail: rodo@shtax.pl

Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) zwykłego przetwarzania w celu realizacji umowy, której jesteś stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych i korzystanie z nich jest wymagane przepisami prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej (pozwanego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO,

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat celów przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w dokumentacji kontraktowej, formularzach, oświadczeniach
o wyrażeniu zgody lub innych materiałach przekazywanych przez Ciebie (np. w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w naszych regulaminach).

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora danych są: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, opracowywanie i ulepszanie produktów a także świadczenie nieodpłatnych usług.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach wskazanym w pkt. 2, odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także biegli rewidenci, doradcy prawni, organy administracji publicznej i sądy. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn. w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Ciebie, do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń, przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny do wykonywania obowiązku sprawowania nadzoru nad produktem, zapewniania jego bezpieczeństwa i ulepszania go, lub
w związku z zaistniałym sporem handlowym.